Bài 3:Một đội công nhân tham gia sửa đường và đã sửa được 780m đường và bằng 65% kế hoạch.Hỏi theo kế hoạch,đội công nhân phả

Bài 3:Một đội công nhân tham gia sửa đường và đã sửa được 780m đường và bằng 65% kế hoạch.Hỏi theo kế hoạch,đội công nhân phải sửa bao nhiêu mét đường?
bài 4:Một lớp học có 25% học sinh giỏi,55% là học sinh khá và còn lại là học sinh trung bình.Tính số học sinh của lớp đó biết số học sinh trung bình là 5 bạn?Viết một bình luận

Câu hỏi mới