Bài 3: Tìm x. a) X x 2,7 = 84,4 + 2 b) 1,5 x X = 6,95 -2,3. (tính ra nháp)

Bài 3: Tìm x.
a) X x 2,7 = 84,4 + 2 b) 1,5 x X = 6,95 -2,3.
(tính ra nháp)Viết một bình luận

Câu hỏi mới