Bài 3: Trung bình cộng của chiều dài và chiểu rộng của mảnh vườn HCN là 54m. Tỉ số giữa chiều dài và chiều rộng là 2/7. Tính

Bài 3: Trung bình cộng của chiều dài và chiểu rộng của mảnh vườn HCN là 54m. Tỉ số giữa chiều dài và chiều rộng là 2/7. Tính diện tích mảnh vườn.
Bài 4: Một bể nước dạng HHCN có chiều dài 1,5m; chiều rộng 1,4m; chiều cao 1,2m. Hỏi cần đổ bao nhiêu lít nước để 2/3 bể có nước?
Bài 5: Một ô tô đi từ A lúc 7 giờ 30 phút , đến B lúc 11 giờ kém 15 phút với vận tốc 48km/ giờ. Hỏi muốn đến B lúc 10 giờ 30 phút thì ô tô phải đi với vận tốc bao nhiêu km/ giờ?
Bài 6: Một thửa ruộng hình thang có đáy lớn 18m, đáy bé 12m, chiều cao bằng trung bình cộng hai đáy . Tính diện tích thửa ruộng hình thang.

1 bình luận về “Bài 3: Trung bình cộng của chiều dài và chiểu rộng của mảnh vườn HCN là 54m. Tỉ số giữa chiều dài và chiều rộng là 2/7. Tính”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   
  bài 3 :Tổng của chiều dài và rộng là : 
  54 x 2 = 108 (m)
  Tổng số phần bằng nhau là :
  2 + 7 = 9 (phần)
  Chiều dài là :
  108 : 9 x 7 = 84 (m)
  Chiều rộng là :
  108 – 84 = 24 (m)
  Diện tích của nó là :
  84 x 24 = 2016 (m2)
  ĐS : 2016m2
  bài 4
  Thể tích của bể nước là: 
  2 × 1,2 × 1,4 = 3,36 ( m 3 )
  Thể tích nước đang có trong bể là:
  3,36 × 25 = 1,344 ( m 3 )
  Thể tích cần đổ thêm vào bể để bể đầy nước là:
  3,36 − 1,344 = 2,016 ( m 3 )
  Đổi 2,016 m 3 = 2016 d m 3  = 2016 lít                                     
  Đáp số: 2016 lít.
  bài 5:
  11 giờ kém 15 phút=10 giờ 45 phút
  thời gian ô tô đi từ A đến B với vận tốc 48 km /giờ là
  10 giờ 45 phút – 7 giờ 30 phút=3 giờ 15 phút
  3 giờ 15 phút=3,25 giờ
  quãng đường AB dài
  48 x 3,25=156 [ km]
  nếu ô tô đến B lúc 10 giờ 30 phút thì thời gian ô tô đi từ A đến B là
  10 giờ 30 phút – 7 giờ 30 phút = 3 giờ
  vận tốc của ô tô nếu ô tô muốn đến B lúc 10 giờ 30 phút là
  156 : 3=52 [km/giờ]
  đáp số 52 km/giờ
  bài 6:
  Chiều cao của thửa ruộng hình thang đó là :
  ( 18 + 12 ) : 2 = 15 ( m ) 
  Diện tích của thửa ruộng hình thang đó là :
  15x 18+122= 225 ( m2)
  Số thóc thu hoạch đc trên thửa ruộng là :
  225 : 100 x 68,4 = 153,9 ( kg )

  Trả lời

Viết một bình luận