Bài 4: <,>,=. a) 5 và 4/7.,..5,47 b) 3 và 1/18…..3,3 c) 15,1….15

Bài 4: <,>,=.
a) 5 và 4/7.,..5,47 b) 3 và 1/18…..3,3 c) 15,1….15 và 1/10
(hỗn số) (hỗn số) (hỗn số)Viết một bình luận

Câu hỏi mới