Bài 4: Một hình thang có diện tích là 100,7 m2 ; đáy bé là 8,4 dm ; đáy lớn là 12,8 dm . Nếu tăng thêm đáy lớn 4,2 dm thì diệ

Bài 4: Một hình thang có diện tích là 100,7 m2 ; đáy bé là 8,4 dm ; đáy lớn là 12,8 dm . Nếu tăng thêm đáy lớn 4,2 dm thì diện tích hình thang tăng thêm bao nhiêu dm2 ?Viết một bình luận

Câu hỏi mới