Bài 5: Một cửa hàng có hai thùng dầu, thùng to có 75,5 lít dầu, thùng bé có ít hơn thùng to 23,5 lít dầu. Số dầu đó được chứa

Bài 5: Một cửa hàng có hai thùng dầu, thùng to có 75,5 lít dầu, thùng bé có ít hơn thùng to 23,5 lít dầu. Số dầu đó được chứa vào các chai như nhau, mỗi chai có 0,75 lít dầu. Sau khi bán đi một số chai dầu thì cửa hàng còn lại 68 chai dầu.

2 bình luận về “Bài 5: Một cửa hàng có hai thùng dầu, thùng to có 75,5 lít dầu, thùng bé có ít hơn thùng to 23,5 lít dầu. Số dầu đó được chứa”

 1. Thùng bé có số lít dầu có là  
  75,5 − 23,5 = 52 (lít)
  Cả hai thùng có số lít dầu có là:
  75,5 + 52 = 127,5 (lít)
  127,5 được chia vào số chai dầu là:
  127,5 : 0,75 = 170 (chai)
  Cửa hàng đã bán số chai dầu là:
  170 – 68 = 102 (chai)
  Cửa hàng đã bán được số lít dầu là:       
  0,75 ×  102 = 76,5 (lít)
  Đáp số: 76,5 lít.
   Chúc bạn học tốt

  Trả lời
 2. Số lít dầu thùng bé có là
  75,5 – 23,5 = 52 ( lít )
  Số lít dầu cả 2 thùng có là
  75,5 + 52 = 127,5 ( lít )
  Số chai dầu 127,5 lít chia được là
  127,5 : 0,75 = 170 ( chai ) 
  Số chai dầu cửa hàng đã bán được là
  170 – 68 = 102 ( chai ) 
  Số lít dầu cửa hàng bán được là 
  0,75 xx 102 = 76,5 ( lít )
  Đáp số : 76,5 lít 
  $#ducphat|HĐ247$

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới