Bài 5: Một hình thang có chiều cao là 56cm. Đáy bé kém đáy lớn 24cm và đáy bé bằng 2/5 đáy lớn. Tính diện tích hình thang đó

Bài 5: Một hình thang có chiều cao là 56cm. Đáy bé kém đáy lớn 24cm và đáy bé bằng 2/5 đáy lớn. Tính diện tích hình thang đóViết một bình luận