Bài 5. Tìm ba số biết rằng tổng của số thứ nhất và số thứ hai là 46, tổng của số thứ hai và số thứ ba là 35. Tổng của số thứ

Bài 5. Tìm ba số biết rằng tổng của số thứ nhất và số thứ hai là 46, tổng của số thứ hai và số thứ ba là 35. Tổng của số thứ ba và số thứ nhất là 39.Viết một bình luận

Câu hỏi mới