Bài 6: bánh xe bé của 1 máy kéo có bán kính 0,5 m .Bánh xe lớn của máy kéo đó có bán kính 1m. Hỏi khi bánh xe bé lăn được 10

Bài 6: bánh xe bé của 1 máy kéo có bán kính 0,5 m .Bánh xe lớn của máy kéo đó có bán kính 1m. Hỏi khi bánh xe bé lăn được 10 vòng thì bánh xe lớn lăn được mấy vòng ?Viết một bình luận

Câu hỏi mới