Bài 6 tìm X (ND 1 mức 4)/chọn a b c hoặc d *giải thích + đáp án X × 9,25 + 75%× X × = 5,5 a/0,5 b/0,55 c/0,05 d/0,505

Bài 6 tìm X (ND 1 mức 4)/chọn a b c hoặc d
*giải thích + đáp án
X × 9,25 + 75%× X × = 5,5
a/0,5
b/0,55
c/0,05
d/0,505Viết một bình luận

Câu hỏi mới