Bài toán như sau: Hãy điền những chữ số thích hợp vào dạng định lý FLT dưới đây Ax + By = Cz. Bằng điều kiện A, B, C, x, y, z

Bài toán như sau: Hãy điền những chữ số thích hợp vào dạng định lý FLT dưới đây
Ax + By = Cz. Bằng điều kiện A, B, C, x, y, z đều là các số nguyên dương trong đó x, y, z lớn hơn 2 còn A, B, C có cùng bội số chung nhỏ nhất.Viết một bình luận

Câu hỏi mới