Bạn An đọc một cuốn sách trong ba ngày. Ngày thứ nhất đọc 1 3 số trang. Ngày thứ hai đọc 5 12 số trang. Ngày thứ ba đọc nố

Bạn An đọc một cuốn sách trong ba ngày. Ngày thứ nhất đọc 1 3 số trang. Ngày thứ hai đọc 5 12 số trang. Ngày thứ ba đọc nốt 30 trang. Tính xem cuốn sách có bao nhiêu trang?Viết một bình luận

Câu hỏi mới