Bạn muốn mua một cái váy 97.000 nhưng không có tiền. Bạn vay bố 50.000 và vay mẹ 50.000, tổng cộng bạn có 100.000. Bạn mua cá

Bạn muốn mua một cái váy 97.000 nhưng không có tiền. Bạn vay bố 50.000 và vay mẹ 50.000, tổng cộng bạn có 100.000. Bạn mua cái váy và nhận 3.000 tiền thừa.
Bạn đưa gửi lại bố 1.000, mẹ 1.000 và giữ lại 1.000. Giờ bạn nợ mẹ 49.000 vs bố 49.000. Tổng cộng: 49.000 + 49.000 = 98.000 + 1.000 = 99.000. Hỏi rằng: 1.000 còn lại đã mất đi đâu?

2 bình luận về “Bạn muốn mua một cái váy 97.000 nhưng không có tiền. Bạn vay bố 50.000 và vay mẹ 50.000, tổng cộng bạn có 100.000. Bạn mua cá”

 1. Sau khi mua váy, bạn chắc chắn còn 3.000 tiền thừa. Bạn gửi trả bố 1.000, trả mẹ 1.000 nên chỉ còn nợ mỗi người: 50.000 – 1.000 = 49.000, tổng cộng nợ bố và mẹ: 49.000 + 49.000 = 98.000. Và bạn còn 1.000 tiền thừa.
  Đến đây,
  – Nếu bạn đưa nốt 1.000 cho bố hoặc mẹ thì bạn chỉ còn nợ bố và mẹ: 98.000 – 1.000 = 97.000 – bằng giá trị cái váy bạn mua.
  – Nếu bạn giữ lại 1.000 và 97.000 giá trị cái váy sẽ có tổng là 98.000, bằng số tiền nợ bố mẹ
  Do đó, bạn sẽ không bị mất đồng nào.

  Trả lời
 2. Sau khi mua váy, bạn còn 3000 đồng tiền thừa. Bạn gửi trả bố 1000 đồng, trả mẹ 1000 đồng nên chỉ còn nợ mỗi người: 50000 – 1000 = 49000 đồng, tổng cộng nợ bố và mẹ: 49000 + 49000 = 98000 đồng.  Còn 1000 tiền thừa.
  Nếu bạn đưa  1000 đồng cho bố hoặc mẹ thì bạn chỉ còn nợ bố và mẹ: 98000 – 1000 = 97000 đồng,  là bằng giá trị chiếc váy bạn mua.
  – Nếu  giữ lại 1000 đồng và 97000 đồng, giá trị chiếc váy sẽ có tổng là 98000 đồng, tức là bằng số tiền mà  đang nợ bố mẹ mình.
  Vậy, bạn không bị mất đồng nào cả.

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới