câu 1: điền số thích hợp vào chỗ chấm 16cm vuông 21mm vuông =……………cm vông 6cm vuông 8mm vuông = ……………

câu 1: điền số thích hợp vào chỗ chấm
16cm vuông 21mm vuông =……………cm vông
6cm vuông 8mm vuông = ………………cm vuông

2 bình luận về “câu 1: điền số thích hợp vào chỗ chấm 16cm vuông 21mm vuông =……………cm vông 6cm vuông 8mm vuông = ……………”

Viết một bình luận

Câu hỏi mới