Câu 1 : Một hình hộp chữ nhật có chiều dài 2,2 m , chiều rộng 0,8m , chiều cao 0,6 m và một hình lập phương có cạnh bằng trun

Câu 1 : Một hình hộp chữ nhật có chiều dài 2,2 m , chiều rộng 0,8m , chiều cao 0,6 m và một hình lập phương có cạnh bằng trung bình cộng của chiều dài , chiều rộng ,chiều cao của hình hộp chữ nhật đó :
A. Tính thể tích mỗi hình trên
B. Hình nào có thể tích lớn hơn và hơn bao nhiêu dm3Viết một bình luận

Câu hỏi mới