Câu 1 : muốn làm một cái hộp hình hộp chữ nhật dài 10cm , rộng 4 cm ,cao 5 cm , không có nắp và không tính các mép dán , ban

Câu 1 : muốn làm một cái hộp hình hộp chữ nhật dài 10cm , rộng 4 cm ,cao 5 cm , không có nắp và không tính các mép dán , ban Hùng phải dùng miếng bìa có diện tích là
A 200 cm2. B 140 cm2. C 220 cm2. D 180 cm2
Câu 2 : một hình lập phương có diện tích 1 mặt là 81 cm2 . Thể tích hình lập phương đó là
A . 729 cm. B 729 cm2.
C 729 cm3. D 729 m3
Câu 3 : 4 cm3 =…..dm3
A. 4000 dm3. B. 0,004 dm3. C 0.04 dm3.
D 0,4 dm3
Câu 4 : 2/5 m3 =…..dm3
A. 400 dm3. B 40 dm3
C 4 dm3 Đ 0,004
Câu 5 : số thích hợp để điền vào chổ chấm : 0,15 m3 = …… dm3
A. 15. B 150. C 1500. D 15000
giúp em với em đang cần rất gấp , giúp em em với ạViết một bình luận

Câu hỏi mới