Câu 10: Một bài kiểm tra trắc nghiệm có 40 câu. Mỗi câu đúng được 0,25 điểm. Mỗi câu sai bị trừ 0,2 điểm. Mỗi câu bỏ trống đư

Câu 10: Một bài kiểm tra trắc nghiệm có 40 câu. Mỗi câu đúng được 0,25 điểm. Mỗi câu sai bị trừ 0,2 điểm. Mỗi câu bỏ trống được 0 điểm. Bạn Bình làm 35 câu và được 6,5 điểm. Hỏi bạn Bình làm sai bao nhiêu câu?Viết một bình luận