cho a,b đều là các chữ số khác 0. Giá trị của biết: ab = ba x 3 + 6

cho a,b đều là các chữ số khác 0. Giá trị của biết: ab = ba x 3 + 6Viết một bình luận

Câu hỏi mới