cho hai số tự nhiên lấy số này chia cho số kia được thương là 4. tỉ số phần trăm của số bé so với số lớn là bao nhiêu?

cho hai số tự nhiên lấy số này chia cho số kia được thương là 4. tỉ số phần trăm của số bé so với số lớn là bao nhiêu?Viết một bình luận

Câu hỏi mới