cho hình chữ nhật abcd có ab=18 và bc=12cm. trên ab lấy điểm m sao cho am bằng 1/3ab và trên bc lấy điểm n sao cho bn =1/2bc.

cho hình chữ nhật abcd có ab=18 và bc=12cm. trên ab lấy điểm m sao cho am bằng 1/3ab và trên bc lấy điểm n sao cho bn =1/2bc. tính diện tích hình tam giác dmn

1 bình luận về “cho hình chữ nhật abcd có ab=18 và bc=12cm. trên ab lấy điểm m sao cho am bằng 1/3ab và trên bc lấy điểm n sao cho bn =1/2bc.”

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  $\text{Diện tích HCN ABCD là:}$
  $\text{18 x 12=216 ($cm^{2}$)}$
  $\text{Đoạn thẳng MB dài là:}$
  $\text{18 : 3 x 2=12 (cm)}$
  $\text{Đoạn thẳng AM dài là:}$
  $\text{18 : 3 x 1=6 (cm)}$
  $\text{Đoạn thẳng BN và BC dài là:}$
  $\text{12 : 2=6 (cm)}$
  $\text{Diện tích hình tam giác DMA là:}$
  $\text{12 x 6 : 2=36 ($cm^{2}$)}$
  $\text{Diện tích hình tam giác MBN là:}$
  $\text{12 x 6 : 2=36 ($cm^{2}$)}$
  $\text{Diện tích hình tam giác NCD là:}$
  $\text{18 x 6 : 2=54 ($cm^{2}$)}$
  $\text{Diện tích tam giác DMN là:}$
  $\text{216 – (54 + 36 + 36)=90 ($cm^{2}$)}$
                              $\text{Đ/s:90$cm^{2}$ }$

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới