Cho hình thang ABCD CÓ ĐÁY AB =1/3 CD BIẾT DT TAM GIÁC ACD LÀ 54CM² TÍNH DT HÌNH THANG ABCD

Cho hình thang ABCD CÓ ĐÁY AB =1/3 CD BIẾT DT TAM GIÁC ACD LÀ 54CM² TÍNH DT HÌNH THANG ABCDViết một bình luận

Câu hỏi mới