Cho hình thang MNPQ có MN =6cm PQ= 9 cm 2 đường chéo MP và NQ cắt nhau tại I biết SNIP = 12 cm2 Tính SMNPQ Giúp tuii ikkkkk!

Cho hình thang MNPQ có MN =6cm PQ= 9 cm 2 đường chéo MP và NQ cắt nhau tại I biết SNIP = 12 cm2 Tính SMNPQ
Giúp tuii ikkkkk! Xin đó!!!!Viết một bình luận

Câu hỏi mới