cho tam giác ABC có BC là 25cm . Trên BC lấy điểm E sao cho BE bằng 8cm . S tam giác ABE là 36 cm2 . Tính S tam giác ACE .

cho tam giác ABC có BC là 25cm . Trên BC lấy điểm E sao cho BE bằng 8cm . S tam giác ABE là 36 cm2 . Tính S tam giác ACE .

1 bình luận về “cho tam giác ABC có BC là 25cm . Trên BC lấy điểm E sao cho BE bằng 8cm . S tam giác ABE là 36 cm2 . Tính S tam giác ACE .”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
                    Tóm tắt :
  ΔABC; BC = 25cm
  Trên BC lấy E; BE = 8cm
  S_(ΔABE) = 36cm^2
  S_(ΔACE) = …cm^2 ?
                     Bài giải :
  C1 :
  Chiều cao của tam giác ABE là :
  36 xx 2 : 8 = 9 ( cm )
  Chiều cao của tam giác ABE là chiều cao của tam giác ACE
  Độ dài đáy CE là :
  25 – 8 = 17 ( cm )
  Diện tích tam giác ACE là :
  (17 xx 9)/2 = 76,5 ( cm^2 )
               Đáp số : 76,5 cm^2
  C2 :
  Độ dài cạnh CE gấp độ dài cạnh BE số lần là :
  ( 25 – 8 ) : 8 = 2,125 ( lần )
  => CE = 2,125 xx BE
  Xét : ΔABE và ΔACE có chung chiều cao, gọi chiều cao đó là h
  Diện tích tam giác ABE là :
  (BE xx h)/2 = 36 ( cm^2 )
  => BE xx h = 72 ( cm )
  Diện tích tam giác ACE là :
  (CE xx h)/2 = (2,125 xx BE xx h)/2 = (2,125 xx (BE xx h))/2 = (2,125 xx 72)/2 = 76,5 ( cm^2 )
                           Đáp số : 76,5cm^2

  cho-tam-giac-abc-co-bc-la-25cm-tren-bc-lay-diem-e-sao-cho-be-bang-8cm-s-tam-giac-abe-la-36-cm2-t

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới