Cho tam giác ABC có diện tích là 360 cm2. M là trung điểm của cạnh AB, trên cạnh AC lấy điểm N sao cho AN = 1/3 NC. Tính diện

Cho tam giác ABC có diện tích là 360 cm2. M là trung điểm của cạnh AB, trên cạnh AC lấy điểm N sao cho AN = 1/3 NC. Tính diện tích tam giác AMN và diện tích tứ giác MBCN.Viết một bình luận

Câu hỏi mới