Cho tam giác ABC. Trên cạnh AB lấy điểm M sao cho BM = 1/ 3 AB, trên cạnh AC lấy điểm N sao cho CN = 1/ 3 AC. Nối B với

Cho tam giác ABC. Trên cạnh AB lấy điểm M sao cho BM = 1/ 3 AB, trên cạnh AC lấy điểm N sao cho CN = 1/ 3 AC. Nối B với N, C với M, hai đoạn thẳng BN và CM cắt nhau tại O. Hãy so sánh diện tích tam giác OMB và ONC.Viết một bình luận

Câu hỏi mới