cho tg abc s1=1/9 s abc, s3=5/9s abc và s 2 = 20cm2 tính dt hình tam giác abc

cho tg abc s1=1/9 s abc, s3=5/9s abc và s 2 = 20cm2 tính dt hình
tam giác abcViết một bình luận

Câu hỏi mới