có bao nhiêu chữ số 0 trong dãy sau:1,2,3,…,555

có bao nhiêu chữ số 0 trong dãy sau:1,2,3,…,555Viết một bình luận

Câu hỏi mới