có thể viết được bao nhiêu só thập phân có bốn chữ số 0,1,2,3 và phần nguyên có một chữ số?

có thể viết được bao nhiêu só thập phân có bốn chữ số 0,1,2,3 và phần nguyên có một chữ số?

1 bình luận về “có thể viết được bao nhiêu só thập phân có bốn chữ số 0,1,2,3 và phần nguyên có một chữ số?”

 1. Giải đáp: 60 số thập phân thỏa mãn yêu cầu đề bài.
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Với phần nguyên là số 0 thì có các số : 0,1 ; 0,2 ; 0,3
                                                                  0,12 ; 0,13
                                                                  0,21 ; 0,23
                                                                  0,31 ; 0,32
                                                                  0,123 ; 0,132
                                                                  0,213 ; 0,231
                                                                  0,321 ; 0,312
  Có 15 số thập phân có phần nguyên là 0.
  Theo đề bài người ta cho 4 chữ số 0,1,2,3 
  =>Ta lấy 4 x 15 = 60 ( số )
                            Đáp số : 60 số

  Trả lời

Viết một bình luận