có thể viết được bao nhiêu số thập phân có bốn chữ số mỗi số có cả bốn chữ số 0,1,2,3 và phần nguyên có hai chữ số ?

có thể viết được bao nhiêu số thập phân có bốn chữ số mỗi số có cả bốn chữ số 0,1,2,3 và phần nguyên có hai chữ số ?Viết một bình luận

Câu hỏi mới