cuối năm dân số của thị trấn là 10 000 người. hỏi sau 2 năm dân số của thị trấn đó là bao nhiêu, biết tỉ lệ hàng năm là 2%.

cuối năm dân số của thị trấn là 10 000 người. hỏi sau 2 năm dân số của thị trấn đó là bao nhiêu, biết tỉ lệ hàng năm là 2%.

2 bình luận về “cuối năm dân số của thị trấn là 10 000 người. hỏi sau 2 năm dân số của thị trấn đó là bao nhiêu, biết tỉ lệ hàng năm là 2%.”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   dân số của thị trấn sau 1 năm là
  10000+(10000:100×2)=10200 (người)
  dân số của thị trấn sau 2 năm là
  10200+(10200:100×2)=10404(người)
  đáp số…

  Trả lời
 2. Sau 1 năm dân số thị trấn đó tăng:
          10 000 xx 2%=200(người)
  Sau 1năm dân số trong thị trấn có là:
          10 000 + 200 = 10 200(người)
  Sau 2 năm dân số thị trấn đó tăng:
         10 200 xx 2%=204(người)
  Sau 2năm số dân trong thị trấn đó có là:
          10 200 + 204 = 10 404(người)
                    Đáp số: 10 404
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới