Đặt tính: 4,62x 305,4 37,825:4,25 Biết rằng, 35l dầu nặng 26,6kg. Hỏi 55l d

Đặt tính:
4,62x 305,4 37,825:4,25
Biết rằng, 35l dầu nặng 26,6kg. Hỏi 55l dầu nặng bao nhiêu ki lô gam ?

1 bình luận về “Đặt tính: 4,62x 305,4 37,825:4,25 Biết rằng, 35l dầu nặng 26,6kg. Hỏi 55l d”

 1.    a)      4,62
          x
             305,4
              ——
               6108
            18324
          12216
           ———-
         1410,948
  b)  37825|4250
         3825|8,9
          38250
             0
  Bài 2:Bài giải
  55 l dầu nặng là:
  26,6:35×55=41,8(kg)
  Đáp số:41,8 kg

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới