Đặt tính rồi tính : `56 : 3,4` `234 : 6,81`

Đặt tính rồi tính :
`56 : 3,4`
`234 : 6,81`Viết một bình luận

Câu hỏi mới