Đặt tính rồi tính: `94:0,68` `35,9:4,2`

Đặt tính rồi tính:
`94:0,68`
`35,9:4,2`Viết một bình luận

Câu hỏi mới