Điền các số vào chỗ chấm để tạo ra phép tính đúng. Trình bày cách giải của e a) … + 8 x 6 = 94 b) (10 – …) x 10 = 10 c) 8

Điền các số vào chỗ chấm để tạo ra phép tính đúng. Trình bày cách giải của e
a) … + 8 x 6 = 94
b) (10 – …) x 10 = 10
c) 8 x 15 – 8 x …80

2 bình luận về “Điền các số vào chỗ chấm để tạo ra phép tính đúng. Trình bày cách giải của e a) … + 8 x 6 = 94 b) (10 – …) x 10 = 10 c) 8”

 1. a ) … + 8 xx 6 = 94
  = … + 48 = 94
  = 94 – 48
  = 46
  b) ( 10 – … ) xx 10 = 10
  = 10 : 10
  = ( 10 – …. ) xx 1
  = 10 – 9
  = 1
  c ) 8 xx 15 – 8 xx …. 80
  = 0 , 80
  @hoaita3884
  $\text{ Xin hay nhất }$
   

  Trả lời
 2. Giải đáp:
  a , … + 8 × 6 = 94     | b, ( 10 – … ) × 10 = 10
      … + 48 = 94          |       10 – … =10 ÷ 10
       … = 94 – 48          |       10 – … = 1
       … =  46                |               …  = 10 –  1 = 9
   ________________________________________________________
     8 × 15 – 8 × …80
      120 – 8 × …80 
        … => có thể 0,80 ( …  = 1,80 ; … = 2,8 ; …=3,8 ; … =4,8;…= 5,8; vâng vâng )
         

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới