Điền số thích hợp vào chỗ chấm 806 m2 = ….. ha

Điền số thích hợp vào chỗ chấm
806 m2 = ….. ha

2 bình luận về “Điền số thích hợp vào chỗ chấm 806 m2 = ….. ha”

 1. -> ĐÁP ÁN : 0,0806 ha
  -GIẢI THÍCH :
  Do 1 ha = 10 000m² 
  ⇒ 806m² = 806 : 10 000 = 0,0806 ha
  Vậy 806 m² = 0,0806 ha
                      

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới