Diện tích 1 mặt của hình lập phương là 25 cm2. Hỏi thể tích hình lập phương đó là bao nhiêu?

Diện tích 1 mặt của hình lập phương là 25 cm2. Hỏi thể tích hình lập phương đó là bao nhiêu?

2 bình luận về “Diện tích 1 mặt của hình lập phương là 25 cm2. Hỏi thể tích hình lập phương đó là bao nhiêu?”

Viết một bình luận