Diện tích hình chữ nhật là 50m2. Nếu tăng chiều dài thêm 10% và giảm chiều rộng 20% ​​thì diện tích hình chữ nhật mới là ….

Diện tích hình chữ nhật là 50m2. Nếu tăng chiều dài thêm 10% và giảm chiều rộng 20% ​​thì diện tích hình chữ nhật mới là ……………m2.
Viết một bình luận