Diện tích hình tròn thay đổi thế nào nếu ta tăng bán kính của nó lên 2 lần

Diện tích hình tròn thay đổi thế nào nếu ta tăng bán kính của nó lên 2 lần

2 bình luận về “Diện tích hình tròn thay đổi thế nào nếu ta tăng bán kính của nó lên 2 lần”

 1.                                      Giải:
  Diện tích hình tròn là:
         S= r xx r xx 3,14
  Diện tích hình tròn nếu tăng bán kính lên 2 lần:
         (r xx 2) xx (r xx 2) xx 3,14= (r xx r xx 3,14) xx 4= S xx 4
  Vậy, diện tích mới gấp 4 lần ban  đầu
  $#lovebingchilling$
   

  Trả lời
 2. Diện tích hình tròn được tính bởi công thức: 
  S=rxxrxx3,14 (r là bán kính)
  Nếu r tăng lên 2 lần
  Tức là rxx2
  =>S=rxx2xxrxx2xx3,14=4xxrxx3,14
  Diện tích hình tròn thay đổi:
  (S_{\text{sau khi tăng}})/(S_{\text{ban đầu}})=(4xxrxxrxx3,14)/(rxxrxx3,14)=4
  Vậy nếu tăng bán kính lên 2 lần thì diện tích tăng 4 lần so với ban đầu.
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới