Diện tích một tấm bìa hình chữ nhật là 604,64 cm² và bằng 4/3 diện tích một hình tam giác. Tính cạnh đáy tấm bìa hình tam giá

Diện tích một tấm bìa hình chữ nhật là 604,64 cm² và bằng 4/3 diện tích một hình tam giác. Tính cạnh đáy tấm bìa hình tam giác đó.Biết chiều vao tấm bìa là 24cm.Viết một bình luận

Câu hỏi mới