Giá trị biểu thức M có kết quả là bao nhiêu? M=2009×2009×20082008-2008×2008×20092009/2008×20072007

Giá trị biểu thức M có kết quả là bao nhiêu? M=2009×2009×20082008-2008×2008×20092009/2008×20072007Viết một bình luận

Câu hỏi mới