giúp tui đi tôi vote cho 5* a,x – 5,14 = (15,7 + 2,3) x2 b,x +12 ,5 = (32 , 6 – 10,4) x5 c, 216,4 : x = ( 5,24 +4,76) :2

giúp tui đi tôi vote cho 5*
a,x – 5,14 = (15,7 + 2,3) x2
b,x +12 ,5 = (32 , 6 – 10,4) x5
c, 216,4 : x = ( 5,24 +4,76) :2

2 bình luận về “giúp tui đi tôi vote cho 5* a,x – 5,14 = (15,7 + 2,3) x2 b,x +12 ,5 = (32 , 6 – 10,4) x5 c, 216,4 : x = ( 5,24 +4,76) :2”

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  a) x – 5,14 = (15,7 + 2,3) × 2
      x – 5,14 = 18 × 2
      x – 5,14 = 36
      x           = 36 + 5,14
      x           = 41,14
  b) x +12 ,5 = (32 , 6 – 10,4) ×5
      x +12 ,5 = 22,2 ×5
      x +12 ,5 = 111
      x            = 111 – 12,5
      x            = 98,5
  c) 216,4 : x = ( 5,24 +4,76) :2
      216,4 : x = 10 :2
      216,4 : x = 5
                 x = 216,4 : 5
                 x = 43,28
   

  Trả lời
 2. a)  x-5,14=(15,7+2,3)x2
       x-5,14=18×2
       x-5,14=36
      x          = 36+5,14
      x         = 41,14
  ——————————
  b) x+12,5=(32,6-10,4)x5
      x+12,5=22,2×5
      x+12,5= 111
      x         = 111-12,5
      x        = 98,5
  ———————————-
  c) 216,4:x=(5,24+4,76):2
      216,4:x=10:2
      216,4:x=5
                x= 216,4:5
                x=43,28
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới