giúpppp 2 bài này vớiiii ạaaaaa Bài 1: Đúng ghi Đ, sai ghi S a] 304,28 m3 = 300m3 428dm3 b] 39854 cm3 > 398 dm3 45cm3 c]

giúpppp 2 bài này vớiiii ạaaaaa
Bài 1: Đúng ghi Đ, sai ghi S
a] 304,28 m3 = 300m3 428dm3
b] 39854 cm3 > 398 dm3 45cm3
c] 8m2 5dm2 < 8,5 m2
d] 26 tháng = 2 năm 6 tháng
Bài 2 : Ghi đáp án
a]Một chiếc đĩa hình tròn có bán kính 4 cm. Vậy chu vi chiếc đĩa đó là ?
b] Thể tích hình lập phương có cạnh là 0,6m là ?

1 bình luận về “giúpppp 2 bài này vớiiii ạaaaaa Bài 1: Đúng ghi Đ, sai ghi S a] 304,28 m3 = 300m3 428dm3 b] 39854 cm3 > 398 dm3 45cm3 c]”

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  Bài 1 : Đúng ghi Đ, sai ghi S
  a  304,28 m³ = 300 m³ 428 dm³ ( Đ )
  b  39854 cm³ > 398 dm 3 45 cm³ ( S ) . 1 d m³ = 1000 cm³ . 398 dm³ = 398 000 cm³ + 45 cm³ = 398045
  c 8 m² 5 dm² < 8,5 m² ( Đ )
  d  26 tháng = 2 năm 6 tháng ( S ) . 1 năm = 12 tháng . 2 năm = 24 tháng + 6 tháng = 30 tháng
  2
  Chu vi chiếc đĩa đó là:
  4 x 2  x 3,14=25,12( cm )
    Đ/S:…
  Thể tích hình lập phương đó là:
  0,6 x 0,6 x 0,6 = 0,216 ( m³ )
     Đ/S:…
  Công thức tính chu vi hình tròn là:
  C= r x 2 x 3,14 hoặc d x 3,14
  r là bán kính, d là đường kính, C là chu vi
  Công thức tính diện tích hình tròn là:
  S= r x r x 3,14
  S là diện tích, r là bán kính
  Công thức tính diện tích xung quanh của hình lập phương là:
  Sxp= a x a x 4
  S là diện tích, a là cạnh của hình lập phương
  Công thức tính diện tích toàn phần của hình lập phương là:
  Stp= a x a x 6
  S là diện tích, a là cạnh của hình lập phương
  Công thức tính thể tích của hình lập phương là:
  V= a x a x a
  V là thể tích, a là cạnh của hình lập phương

  Trả lời

Viết một bình luận