Giupppppppppp Bài 4: Tính bằng cách thuận tiện A) 345,6+2,5-45,6+7,5 B)1,2×346+0,6×255×2+3×421×0,4

Giupppppppppp
Bài 4: Tính bằng cách thuận tiện
A) 345,6+2,5-45,6+7,5
B)1,2×346+0,6×255×2+3×421×0,4Viết một bình luận

Câu hỏi mới