Hà đọc một quyển sách trong trong 3 ngày thì xong. Ngày thứ nhất Hà đọc 1/3 quyển, ngày thứ hai Hà đọc 4/7 số trang còn lại,

Hà đọc một quyển sách trong trong 3 ngày thì xong. Ngày thứ nhất Hà đọc 1/3 quyển, ngày thứ hai Hà đọc 4/7 số trang còn lại, ngày thứ ba Hà đọc ít hơn ngày thứ hai 40 trang. hỏi quyển sách hà đọc có tất cả bao nhiêu trang?Viết một bình luận

Câu hỏi mới