Hai miếng tôn hình vuông bằng nhau đều có cạnh 1,5m.Miếng tôn thứ nhất được cắt 4 hình vuông ở góc 4 góc đều có cạnh 0,15m.Mi

Hai miếng tôn hình vuông bằng nhau đều có cạnh 1,5m.Miếng tôn thứ nhất được cắt 4 hình vuông ở góc 4 góc đều có cạnh 0,15m.Miếng tôn thứ hai được cắt 4 hình vuông ở 4 góc đều có cạnh 0,5m.Từ phần còn lại của mỗi miếng tôn người ta tạo nên một hình hộp chữ nhật và một hình lập phương đều không có nắp.Tính diện tích toàn phần của mỗi cái hộp đó.Viết một bình luận

Câu hỏi mới