heo he heo me Cho dãy số: 6;8;10;12;…………………………x Tìm x để số chữ số gáp 3 lần số số hạng của dãy số.

heo he heo me
Cho dãy số:
6;8;10;12;…………………………x
Tìm x để số chữ số gáp 3 lần số số hạng của dãy số.Viết một bình luận

Câu hỏi mới