hiện nay anh hơn em 13 tuổi . biết sau bảy năm nữa tuổi anh gấp 2 lần tuổi em . hỏi năm ngoái tuổi anh gấp bao nhiêu lần tuổi

hiện nay anh hơn em 13 tuổi . biết sau bảy năm nữa tuổi anh gấp 2 lần tuổi em . hỏi năm ngoái tuổi anh gấp bao nhiêu lần tuổi emViết một bình luận

Câu hỏi mới