Hiệu của 5 và 1/4 là: A. 21/4 B. 19/4 C. 4/4

Hiệu của 5 và 1/4 là:
A. 21/4 B. 19/4 C. 4/4Viết một bình luận

Câu hỏi mới