Hiệu của tổng của 2016 số tự nhiên chẵn đầu tiên và 2016 số tự nhiên lẻ đầu tiên là bao nhiêu?

Hiệu của tổng của 2016 số tự nhiên chẵn đầu tiên và 2016 số tự nhiên lẻ đầu tiên là bao nhiêu?Viết một bình luận

Câu hỏi mới