hiệu hai số bằng 41 biết nếu giảm số bé 19 đơn vị và thêm vào số lớn 12 đơn vị thì số bé bằng 3/5 số lớn tìm số lớn

hiệu hai số bằng 41 biết nếu giảm số bé 19 đơn vị và thêm vào số lớn 12 đơn vị thì số bé bằng 3/5 số lớn tìm số lớn

2 bình luận về “hiệu hai số bằng 41 biết nếu giảm số bé 19 đơn vị và thêm vào số lớn 12 đơn vị thì số bé bằng 3/5 số lớn tìm số lớn”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Hiệu mới là:
                41+19+12=72
  Hiệu số phần bằng nhau là :
                5-3=2 (phần)
  Số lớn là :
             72:2xx5-12=168
      $Đ/s:..$

  Trả lời
 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  Hiệu mới là:
                41 + 19 + 12=72
  Hiệu số phần bằng nhau là :
                5-3=2 (phần)
  Số lớn là :
             72 : 2 x 5 – 12 = 168
                    đáp số : 168 
  #leha112

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới